Tên TK: MẠCH THỊ THU

Số TK: 0501000128517

Ngân hàng: VCB – CN Bắc Sài Gòn